TH | EN
  • ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
  • >
  • ติดต่อ

ติดต่อ

  วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

๒ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

สอบถามข้อมูลทั่วไปได้ที่

สำนักงานวัดพระเชตุพน (ตึกกวี)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๕-๙๕๙๕, ๐-๒๒๒๑-๙๔๔๙

โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน
(วัดโพธิ์)

โทร. ๐-๒๖๒๒-๓๕๓๓, ๐-๒๖๒๒-๓๕๕๑, ๐๘๖-๓๑๗-๕๕๖๐, ๐๘๖-๓๑๗-๕๕๖๒

อีเมล์: watpo.ttm@gmail.com

แผนกทัศนศึกษา

สำหรับศูนย์การศึกษาต่างๆที่ต้องการนำนักเรียน นิสิต นักศึกษามาทัศนศึกษา ณ วัดโพธิ์ ทางวัดจัดให้มีแผนกทัศนศึกษาคอยให้คำบรรยายเกี่ยวกับประวัติเรื่องราวต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศูนย์การศึกษาที่สนใจกรุณาทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าถึงสำนักงานวัดพระเชตุพน เพื่อจะได้รับความสะดวกในเรื่องสถานที่ ข้อมูล และพระวิทยากร

โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๓๕, ๐-๒๒๒๕-๙๕๙๕, ๐-๒๒๒๑-๙๔๔๙

โทรสาร. ๐-๒๒๒๖-๐๓๗๐, ๐-๒๒๒๒-๙๗๗๙

แผนกบำเพ็ญกุศลวัดพระเชตุพน

พุทธศาสนิกชนที่ต้องการมาทำบุญที่วัดโพธิ์  เช่น  ติดต่อทำบุญถวายเพลพระ,  ถวายสังฆทาน, บังสุกุลอัฐิญาติ ฯลฯ สามารถติดต่อได้ที่แผนกบำเพ็ญกุศลวัดพระเชตุพน ซึ่งมีสำนักงานไว้คอยบริการที่เขตพุทธาวาสใกล้เขาฤาษีดัดตน

โทร. ๐-๒๒๒๑-๔๘๔๓, ๐-๒๒๒๒-๘๖๘๐

 

 

ส่งข้อความ

  • วางแผนการเยี่ยมชม

  • การเดินทางมาวัดโพธิ์

  • ติดต่อ

  • แผนผังวัดโพธิ์