HOME / News / ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ


วันที่ 02/12/2566


ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ
__ในโอกาสที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖ มีมติแต่งตั้งให้
__๑.พระราชจริยาภณ์ (สิงห์ไชย สิริวณฺโณ)
ประธานฝ่ายปกครอง,เจ้าคณะเหนือ,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเตุพนวิมลมังคลาราม
__ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
__๒.พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. (นงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙, Ph.D.)
หัวหน้าสงฆ์วัดพระเชตุพน กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
__๓.พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ (น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.ด.)
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปกครองวัดพระเชตุพน
เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร
__ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
__ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม