HOME / Book / ฉันท์กล่อมช้างพังและกาพย์ขับไม้กล่อมช้างพัง

ฉันท์กล่อมช้างพังและกาพย์ขับไม้กล่อมช้างพัง
พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ตัวอย่าง ฉันท์กล่อมช้างพัง
 *สรวมชีพชุลีกรบังคัล          ไตรรัตนนิรัน
ตรายด้วยเดชบำบวง
 *ไหว้ไท้เทพยท้าวทั้งปวง       มั่วมวญแมนสรวง
ทุกหมู่มารังรักษา
 *เปนอาทิกำมลาศนผู้พา       หนหงษมหา
วิหคเวหาศผาดผาย
.
ตัวอย่าง กาพย์ขับไม้
 *ไหว้ไท้เทวราชอ้าง             อัษฎา องค์ฤา
เรืองฤทธิเรืองเดชา               ช่วยป้อง
กรีรัตนขัติเยศพาห์               พังเผือก พระเอย
ทุกข์โศกโรคอย่าพ้อง            แผกพ้นไภยพาน

 *ไหว้ไท้ธาดา สวยมภูวนา รายน์ฤทธิผู้ชาญ โกญจนาเนศวร พิฆเนศทั้งมวญ พิฆเนศวรกราน เทวกรรมสรรค์สาร แปดเทพบันดาล เดชะมหิมา
 *สรวมพระพระพรัก พร้อมพร้องบริรักษ์ บำรุงราชพา หนแก้วกรินี เสวตรสารศรี นฤโรคภยา นฤทุกข์ศุขสา ภิรมย์ปรีดา สดับรับคำสอน

เป็นต้น


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม