HOME / Book / หอไตรกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

หอไตรกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส แหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาไทยในวัดโพธิ์ เพื่อประกาศพระเกียรติคุณองสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้น เนื่องจากด้านทิศตะวันออกของตำหนักวาสุกรีทีประทับ มีหอพระไตรปิำกส่วนพระองค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้า ให้สร้างพร้อมกับตำหนักถวายให้เป็นที่ค้นคว้าส่วนพระองค์ หอไตรเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือ พระไตรปิฎก อรรถกถาและฎีกา เป็นต้น ที่เป็นบลานและสมุดไทย บรรจุไว้ในตู้ทองลายรดน้ำอันงดงาม นอกจากนี้ ที่ฝาผนังยังมีภาพจิตรกรรม เรื่องชาดก ตำราภาพจับรามเกียรติ์ ตำราช้าง ตำราม้า ตำราโคและเขาโค ตำราดาว และตำราแมว ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

974-9931-54-8

ปีที่ออก

2548

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 17 cm

สูง (นิ้ว)

 24 cm

หน้า

 319

เนื้อในพิมพ์

สี ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม