HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• พระปาติโมกข์ : แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๑๗ มิ.ย. ๖๖ ) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชเวที ผจล.วัดพระเชตุพน เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระสงฆ์วัดพระเชตุพน ทำวัตรเย็น และฟังพระปาติโมกข์ (อุโบสถกรรม) โดยมี พระมหาประกอบ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๗ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วัดพระเชตุพน เป็นองค์สาธยายพระปาติโมกข์ สอบทานโดย พระครูอาคมสุนทร ผจล.วัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20/06/2566

• กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนอรุณประดิษฐ •


วันนี้ (๑๗ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบให้ฝ่ายเผยแผ่วัดพระเชตุพน แผนกทัศนศึกษา ธรรมปฏิสันถารรับรอง ในการที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
โดยมี คณะพระวิทยากรนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จากโรงเรียนอรุณประดิษฐ เยี่ยมชม มอบความรู้ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร.

วันที่ 20/06/2566

• วันธรรมสวนะ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระครูภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นำพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ

ในการนี้ มอบหมายให้ พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน โดยภาคบ่าย พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20/06/2566

• วันธรรมสวนะ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระครูภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นำพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ

ในการนี้ มอบหมายให้ พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน โดยภาคบ่าย พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20/06/2566

•เจริญศาสนสัมพันธ์พระพุทธศาสนา-ศาสนจักรคาทอลิก•

วานนี้ (๑๕ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธาน อ.ป.ก. ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ อาทิ พระพระพรหมเสนาบดี, พระเทพวัชราจารย์, พระราชรัตนสุนทร, พระมงคลวชิรากร, พระสุธีวชิรปฏิภาณ พร้อมคณะ และนางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัคราชทูต นครรัฐวาติกัน และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑๓ สถาบันพระปกเกล้า เดินทางเยือนนครรัฐวาติกัน เพื่อเจริญศาสนสัมพันฑ์ ถวายพระพรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิก เพื่อเจริญภาวนาร่วมกันโดยพระศาสนจักรคาทอลิกและพุทธจักรเพื่อร่วมสร้างสันติสุข และเจริญพระพุทธมนน์โพชฌังคปริตร เจริญจิตตภาวนาอำนวยพรให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงหายประชวร
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส มอบหมายให้ พระคาร์ดินัลมีเกล อายูโซ กวีโซ (Miguel Angel Ayuso Guixot) ประธานสมณสภาเพื่อการเสวนาศาสนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายการรับรองในการสืบสานภารกิจด้านการทำงานร่วมกันระหว่างพุทธจักรและพระศาสนจักร ณ นครรัฐวาติกัน

วันที่ 16/06/2566

• พิธีสังเวคธรรมอาลัย สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ ๑๖ •

วันนี้ (๑๔ มิ.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมพระเถรานุเถระ อาทิ พระพรหมเสนาบดี, พระเทพวัชราจารย์, พระราชรัตนสุนทร, พระมงคลวชิรากร, พระสุธีวชิรปฏิภาณ เป็นต้น พร้อมนางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม และอุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมแสดงสังเวคธรรมอาลัยพระศพ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ ๒ และสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ ๑๖ โดยมี มงซินญอร์ Indunil J. Kodithuwakku K. เลขาธิการสมณสภาเสวนาระหว่างศาสนา นครรัฐวาติกัน พร้อมคณะ ถวายการรับรองการเจริญศาสนสัมพันธ์ ซึ่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ได้เจริญศาสนสัมพันธ์ กัลยาณมิตรสองศาสนา มากว่า ๕๐ ปี ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

วันที่ 16/06/2566

พิธีต้อนรับเปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๘.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ มอบหมายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา วัดพระเชตุพน เป็นประธานในพิธีต้อนรับเปรียญธรรม ๓ ประโยค เนื่องในโอกาสที่ สามเณรศุภณัฐ ธงฤทธิ์ เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

ในการนี้อาราธนา พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมทั้งพระภิกษุ สามเณร เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน พระเถรานุเถระ อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14/06/2566

• พิธีลงนามสัญญาซื้อที่ดิน วัดพระเชตุพน กรุงปารีส •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานอำนวยการโครงการสร้างวัดพระเชตุพน กรุงปารีส ฝรั่งเศส เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายอาคารและที่ดิน ครั้งที่ ๑ ตามที่คณะกรรมการสมาคมวัดพระเชตุพน กรุงปารีส ฝรั่งเศส ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงปารีส ฝรั่งเศส ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการซื้อที่ดิน ณ Route de Rimoron 91650 Breux-Jouy สาธารณรัฐฝรั่งเศส และการประชุมฝ่ายปกครองและพระสังฆาธิการ วัดพระเซตุพนวิมลมังคลาราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบอนุมัติการซื้อที่ดิน เพื่อเป็นสถานที่ตั้งวัดพระเชตุพน กรุงปารีส ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อสันติภาพ และเพื่อฉลองการเจริญสัมพันธไมตรี ๓๓๓ ปี ไทย-ฝรั่งเศส โดยมีพระมงคลวชิรากร, พระสุธีวชิรปฏิภาณ, พระมหาเอก เมธิกญาโณ ในนามผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน และพระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. ประสงฆ์วัดนวมินทราชูทิศ ลียง, นางสาวกนกลักษณ์ โพธิ์ไทรย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย พร้อมผู้แทนคณะกรรมการวัดพระเชตุพน กรุงปารีส ร่วมรับทราบและเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานทนายความ เมือง SARTROUVILLE กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 14/06/2566

• การพัทธสีมาพิธี ฉลองอุโบสถ สมโภชวัด ๓๓ ปี • วัดสันตจิตตาราม มลรัฐลาซิโต สาธารณรัฐอิตาลีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ โดยมี นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในการพัทธสีมาพิธี
การนี้ พระพรหมวชิรญาณ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร พระธรรมพัชรญาณมุนี ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, พระเทพวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง, พระอาจารย์ฟิลลิป ฉนฺทปาโล เจ้าอาวาสวัดสันตจิตตาราม เป็นประธานอำนวยการสร้าง โดยมี นพ.ปราเสริฐ - คุณวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ พร้อมสาธุชน เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ การนี้ พระเถรานุเถระ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมอนุโมทนา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดสันตจิตตาราม เมืองริเอติ ประเทศอิตาลี

วันที่ 12/06/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม