HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


วันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วัดพระเชตุพน

 
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นำพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ
ในการนี้ มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน และภาคบ่าย พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว ป.ธ.๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และพระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10/05/2566

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวันฉัตรมงคล

 
วันนี้ (๔ พ.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและพระพรชัยมงคลเนื่องในมงคลโอกาสวันฉัตรมงคล
อนึ่งอัญเชิญพระพุทธมนต์อันอุดมด้วยมงคลมาสาธยายเพื่อให้เกิดความสวัสดีมีชัย ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมเทวานุภาพของพระสยามเทวาธิราชเจ้า และขออานิสงส์แห่งพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจและบุญกุศลที่พสกนิกรชาวไทยได้บำเพ็ญถวายพระราชกุศลได้โปรดอภิบาลประทานพรแด่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และเพื่อความสุขสวัสดีแด่พสกนิกรชาวไทย ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10/05/2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร รร.แพทย์แผนโบราณ

 
วานนี้ (๒๙ เม.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน หลักสูตรแพทย์แผนไทย ได้แก่ หลักสูตรเวชกรรม, เภสัชกรรม, และนวดแผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕
การนี้ อาราธนาพระเทพวัชราจารย์, พระราชจริยาภรณ์ พร้อมพระเถรานุเถระ วัดพระเชตุพน รวม ๙ รูป เจริญชัยมงคาถา โดยมี นายเสรัชย์ ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน ท่านผู้มีเกียรติ และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 06/05/2566

• พิธีทำบุญอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •

• พิธีทำบุญอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •
วันนี้ (๒๑ เม.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป งาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนสมาคมองค์กรศาสนิกสัมพันธ์ ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24/04/2566

• บรรยากาศงานสงกรานต์วัดพระเชตุพนวันสุดท้าย ประจำปี ๒๕๖๖ •

• บรรยากาศงานสงกรานต์วัดพระเชตุพนวันสุดท้าย ประจำปี ๒๕๖๖ •
วันที่ (๑๗ เม.ย. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ พร้อมด้วย พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระสงฆ์ โดยมีอุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธี ณ ลานหน้าวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง งานสงกรานต์วัดพระเชตุพน จัดขึ้นในรูปแบบงานวัดย้อนยุคในอดีต ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โดยเปิดพระอารามให้สาธุสักการะพระพุทธไสยาส สรงน้ำพระประจำวันเกิด ทำบุญถวายสังฆทาน สรงน้ำพระสงฆ์ เวลา ๑๗.๐๐ น. สืบสานประเพณีขนทรายเข้าวัด (ก่อเจดีย์ทราย) การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้านไทย อิ่มท้องกับขนมมงคล และการออกร้านค้าจากชุมชนต่างๆ
Songkran Festival at WatPhraChetuphon 2023
Today, 17 April 2023, Songkran ceremony at WatPhra Chetuphon 2023 morning and afternoon There are Thai and foreigners joining in making merit. and watch various performances warmly
Invite you to visit the Songkran Festival at Wat Phra Chetuphon
Make Merit in Thai New Year
Songkran is beautiful.
Public festival to worship the reclining Buddha image

วันที่ 24/04/2566

• พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเนื่องในโอกาสครบ ๒๔๑ ปี วันที่ระลึกมหาจักรี •

 
วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเนื่องในโอกาสครบ ๒๔๑ ปี วันที่ระลึกมหาจักรี โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานในพิธี
ในการนี้อาราธนา พระราชาคณะ พระสังฆาธิการวัดพระเชตุพน พระภิกษุสามเณรทั้งพระอาราม สวดมาติกา สดับปกรณ์ จากนั้นอาราธนา พระเทพปวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เสร็จแล้ว กราบอาราธนา เจ้าประคุณ สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเทพศิรินทราวาส เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมนายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน นายไพศาล คุนผลิน ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพนร่วมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 06/04/2566

• กิจกรรมวันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๕ เมษายน ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระครูอาคมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระเชตุพน นำพระภิกษุ สามเณร ทำวัตรเช้า และสาธุชนทำวัตรเช้า สมาทานอุโบสถศีล
ในการนี้ มอบหมายให้ พระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน โดยมี พระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ,พระมหาพงศธร ธมฺมภาณี ป.ธ.๖ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ (ภาคบ่าย) สาธุชน ฟังธรรม เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 06/04/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม