HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


พิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

๒ ธ.ค. ๒๕๖๖๖
     เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล พิธีมอบพัดรองที่ระลึกและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวถวายรายงาน
     ซึ่งในปีนี้ พระเดชพระคุณพระเทพวชิรโมลี เจ้าคณะใต้,ประธานฝ่ายศาสนศึกษา,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ 
    การนี้ พระเถรานุเถระ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 03/12/2566

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ
__ในโอกาสที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖ มีมติแต่งตั้งให้
__๑.พระราชจริยาภณ์ (สิงห์ไชย สิริวณฺโณ)
ประธานฝ่ายปกครอง,เจ้าคณะเหนือ,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเตุพนวิมลมังคลาราม
__ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
__๒.พระศรีวชิรธรรมวิเทศ วิ. (นงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙, Ph.D.)
หัวหน้าสงฆ์วัดพระเชตุพน กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
__๓.พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ (น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.ด.)
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปกครองวัดพระเชตุพน
เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร
__ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
__ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ 02/12/2566

เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง โท-เอก ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบมหมายให้ พระทักษิณคณิสสร พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร พระมหาประจวบ ยุตฺตโยโค และพระมหานิติทัศน์ ญาณสิทฺธิ ไปตรวจเยี่ยมสนามธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พร้อมมอบปัจจัยสนับสนุนสนามสอบ ณ วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระภิกษุสามเณร เข้าสอบ จำนวน ๗๑ รูป แบ่งออกเป็น นักธรรมชั้นโท จำนวน ๓๖ รูป นักธรรมชั้นเอก ๓๕ รูป

วันที่ 02/12/2566

เจริญศาสนสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยผู้แทนไทยประกอบด้วย พระสมณานัมธีราจารย์ เกวิ้กซัน (เดชาธร กิจเสมอ) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้ายอนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ สำนักงานคณะกรรมการศาสนาแห่งชาติ มีนางเจิน ถิ มิง งา รองประธานคณะกรรมการศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และคณะพร้อมด้วย นาย มาย วัน หยุง รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านกิจการชาวเวียดนามโพ้นทะเล กระทรวงการต่างประเทศ และคณะถวายการต้อนรับและกล่าวหารือปรารภความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์และศึกษาดูงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อในมิติพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 02/12/2566

• ถวายความรู้พระนวกภูมิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม •

วันนี้ (๒๑ ส.ค. ๖๖) พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา วัดพระเชตุพน เมตตาบรรยายถวายความรู้วิชาศาสนพิธึและเสขิยวัตรแก่พระนวกภูมิ ในการจัดการเรียนการสอนชั้นนวกภูมิ สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ซึ่งมีพระนวกภูมิรับการถวายความรู้ โดยพระราชาคณะวัดพระเชตุพน ประกอบด้วย พระเทพวชิรโมลี ถวายความรู้วิชาศาสนพิธี พระเทพวชิรโสภณ ถวายความรู้วิชาพุทธประวัติ พระมงคลวชิรากร ถวายความรู้วิชาวินัย พระญาณวชิรวงศ์ ถวายความรู้วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม และพระสุธีวชิรปฏิภาณ ถวายความรู้วิชาธรรมะและคิหิปฏิบัติ ตลอดกาลพรรษากาล พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศาลาพงศา ชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566

• บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพน •

วันนี้ (๒๑ ส.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบถวายให้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นประธานในการพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณฺณกมหาเถร) อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน อดีตเจ้าคณะอำเภอพระนคร เนื่องในโอกาส ๑๒๖ ปี ชาตกาบ และครบวันมรณภาพ ปีที่ ๓๙ โดยอาราธนา พระธรรมวชิรนายก เจ้าคณะภาค ๘ วัดราชบุรณราชวรวิหาร เป็นประธาน พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ รวม ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ทักษิณานุปทาน และอาราธนาพระภิกษุสามเณร ฉันภัตตาหารเพล
อนึ่ง พระเดชพระคุณพระธรรมเสนานี เป็นพระอาจารย์ในพระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน รูปที่ ๑๔ โดยมี พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตพน, เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม เป็นประธานนำคณะศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมบำเพ็ญกุศล ณ คณะใต้ ต.๓๔ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566

• ธรรมสมโภช สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพน ปีที่ ๗ •


วันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๖๒ วัดพระเชตุพน เมตตาเป็นประธานพิธีทำบุญธรรมสมโภชและทอดผ้าป่าสมทบทุนการเผยแผ่สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระเชตุพน ปีที่ ๗
ในการนี้ อาราธนา พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนา "อัปปมาทธรรมกถา" เป็นธรรมสมโภช และอาราธนาพระราชาคณะวัดพระเชตุพน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลพระวิปัสสนาจารย์ พระภิกษุ สามเณร
โดยมี พระเทพวัชราจารย์, รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพน เป็นประธานอำนวยการพิธี, พระมหาอนนท์ โพธิเมธี ป.ธ.๙, น.บ. หัวหน้าแผนกสำนักปฏิบัติธรรม เป็นประธานดำเนินงาน พร้อมคณะพระวิปัสสนาจารย์ ร่วมอำนวยการประสานเกื้อกูลกุศลจริยาของทานบดี สาธุชน ร่วมบำเพ็ญบุญ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23/08/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม