HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


CCTV Privacy

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (เวอร์ชั่นกำกับ B.5.2)

(CCTV Privacy Notice)

----------------------------------------------------------------------------------

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า (“วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร” ) กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณเขต พุทธวาส และ สังฆวาส อาคาร/สิ่งอำนวยความสะดวก/สถานที่ (“พื้นที่”) ของมางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว

ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศ”) ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้

 

 1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

❒ ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น

❒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

❒ ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของเรา

 

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน
 2. เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของเราจากความเสียหาย การขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น
 3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ ดำเนินคดีทางกฎหมาย
 4. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์
 5. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน
 6. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
 7. อื่น ๆ (หากมี)

 

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่เราเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปนี้

 

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

·         ภาพนิ่ง

·         ภาพเคลื่อนไหว

·         เสียง

·         ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

·         อื่น ๆ (หากมี)

         

ทั้งนี้ เราจะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เราจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่เรามีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

 1. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่าง ๆ
 2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น
 3. อื่น ๆ (หากมี)

 

 1. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 3. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
  • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เราเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)

 

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้กำหนด เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลา  (ระยะเวลาโดยประมาณ 4 สัปดาห์)  นับจาก  (ระบุสถานการณ์ เงื่อนไข หรือเหตุการณ์ ที่ใช้ตัดสิน เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่ของสถานที่ได้ทำการตรวจสอบย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว) ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำการ ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

 

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา 

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 

 1. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 

 1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง ( QR Code หรือ www.watpho.com )  โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี วัดพระเชตุพนฯ ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของทางวัด

การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

 1. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

 

 1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
 • ชื่อ: สำนักงานวัดพระเชตุพน (หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต.)
 • สถานที่ติดต่อ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • ช่องทางการติดต่อ : Contact Center 083-057-7100 (Fax) : 02-226-0370 อีเมล : th@gmail.com
 1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
 • ชื่อ: สำนักงานวัดพระเชตุพน (หอสมุดสมเด็จ ว.ผ.ต.)
 • สถานที่ติดต่อ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • ช่องทางการติดต่อ: Contact Center 083-057-7100 (Fax) : 02-226-0370 อีเมล : th@gmail.com

วันที่ 27/05/2565

วันครู

เห็นศิษย์ดี มีเชาวน์ มิเขลาขลาด
เฉลียวฉลาด ปรากฎ เกียรติสดใส
ครูมิคิด  ริษยา  อิจฉาใคร
กลับปลื้มใจ ในศิษย์ จิตอารี.

กลอนวันครูโดย
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 นอกจากนี้การประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ.2488 ได้ระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา

มีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู และมีการจัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร

ทั้งยังมีครูบางกลุ่มเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ และประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน ที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาและมีมติเห็นควรให้มี วันครู ขึ้น ถือเป็นธรรมเนียมและประเพณีสืบต่อกันมาวันที่ 16/01/2565

เจริญอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี พระเทพวชิรโมลี (ทองใบ ปุณฺโณภาโส)

วันนี้ ( ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.
เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม
เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี พระเทพวชิรโมลี (ทองใบ ปุณฺโณภาโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา เจ้าคณะใต้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

การนี้อาราธนาเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมสมเด็จพระราชาคณะ พระสงฆ์สมณศักดิ์ อาทิ
สมเด็จพระธีรญาณมุนี สมเด็จมหาวีรวงศ์ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี สวดเจริญพระพุทธมนต์และรับสังฆทานโดยมี พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเถระ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการ ร่วมพิธี
.
ณ กุฏิ ต.๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15/01/2565

พิธีมอบตราตั้งคณะผู้บริหารและคณะทำงานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วานนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๕) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมตตาเป็นประธานในพิธีพิธีมอบตราตั้งประธานคณะกรรมการฝ่าย ๖ ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายศาสนศึกษา
ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ ฝ่ายเผยแผ่ ฝ่ายสาธารณูปการ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
เจ้าคณะ ๓ คณะ คือ เจ้าคณะเหนือ เจ้าคณะกลาง เจ้าคณะใต้
รองเจ้าคณะ ผู้ช่วยเจ้าคณะ เลขานุการเจ้าอาวาส หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเจ้าอาวาส
อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เลขานุการเจ้าคณะ รองเลขานุการเจ้าคณะ
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะ เลขานุการสำนักเรียน ผู้ช่วยเลขานุการสำนักเรียน ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาส

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สนองในพระราชศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานคณะสงฆ์ เกื้อกูลชุมชน สังคม ประเทศชาติ
.
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15/01/2565

พิธีต้อนรับพระบัญชาผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

 
วานนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๕) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รวมจำนวน ๙ รูป
ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑. พระมงคลวชิรากร (สมบัติ)
๒. พระญาณวชิรวงศ์ (วีรธรรม)
๓. พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล)
๔. พระมหาศิริวัฒก์ โพธิญาโณ ป.ธ.๖
๕. พระมหาเอก เมธิกญาโณ ป.ธ.๖
ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
๖. พระมหาสิน เอกคฺคจิตโต ป.ธ.๙
๗. พระครูวิจิตรโฆษา (สมัคร)
๘. พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว ป.ธ.๗
๙. พระครูปลัดเอกลักษณ์ กตปุญฺโญ
การนี้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน โดยอาราธนาพระราชาคณะ พระเถรานุเถระ วัดพระเชตุพน สดับปกรณ์ และเจริญชัยมงคลคาถา โดยมี นายไพศาล คุนผลิน ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพน อ่านพระบัญชา พร้อมข้าราชการ สาธุชน ร่วมถวายมุทิตา
.
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15/01/2565


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม