HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• เปิดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป •

• เปิดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป •
การพัทธสีมาพิธี วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์

วันนี้ (๑ ก.ค. ๖๖) เวลา ๑๘.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในการประชุมสมัยสามัญประจำปี สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ พร้อมพระธรรมวชิรโมลี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๒ และพระธรรมโพธิวงศ์ ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนเดินทางมาร่วมประชุม และประกอบการพัทธสีมาพิธี ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

วันที่ 03/07/2566

• โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน สำหรับพระภิกษุ สามเณร และผู้สนใจ จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ณ ตึกสุขุมาลธัมมุทิส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30/06/2566

• พิธีทำบุญ ๙๑ ปี วันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๙๑ ปี โดยอาราธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เมตตาให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นผู้แทนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ รับถวายไทยธรรม ปิ่นโตภัตตาหาร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 30/06/2566

• อุปสัมปทานุสรณ์ " ณฏฺฐธีโร ปิยธีโร " •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์

พระราชรัตนสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
พระกรรมวาจาจารย์

พระเทพวัชราจารย์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
พระอนุสาวนาจารย์

พระสุธีวชิรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
แสดงพระธรรมเทศนา

พระราชาคณะ ๙ รูป
เจริญพระพุทธมนต์ - ฉลองพระใหม่

โดยมีคุณพ่อเมธี - คุณแม่ส่งศรี จรูญประสิทธิ์พร
โยมพ่อ โยมแม่ ครอบครัว ญาติมิตร ร่วมอนุโมทนา
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วันที่ 30/06/2566

• นางฟ้าชุดขาว : ปริญญารักแท้ของพ่อแม่ •เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธาน อ.ป.ก.
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่
การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม

เมตตาให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เลขานุการประธานกรรมการ อ.ป.ก.
หัวหน้าแผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี
บรรยายธรรม " ธรรมเป็นเล่นไป ธรรมใจให้สบาย "

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โดยมี ดร.สุชีวา วิชัยกุล ผู้อำนวยการ
พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักศึกษา
ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/06/2566

• พิธีทำบุญตักบาตร ๘๙ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ •


เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
นำพระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพน
รับบิณฑบาต ในพิธีทำบุญตักบาตร ๘๙ ปี
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยอาราธนาพระภิกษุ สามเณร
วัดพระเชตุพน จำนวน ๔๕ รูป
วัดมหาธาตุ จำนวน ๔๕ รูป
รวมจำนวน ๙๐ รูป รับบิณฑบาต
เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๘๙ ปี
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/06/2566

• พระราชศรัทธาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า •

วันนี้ (๒๗ มิ.ย. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญภัตตาหารเพล ไทยธรรม ย่าม โดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี มาถวายแด่พระมหาเถระ พระสังฆาธิการ ในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๖
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ พร้อมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค พระเถรานุเถระ รับถวายภัตตาหาร ไทยธรรมพระราชทาน ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/06/2566

• บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ •

• บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ •
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดรับงานไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประเคนพัดรองที่ระลึก แล้วสมเด็จพระธีรญาณมุนีถวายศีล สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายน้ำสรงแด่สมเด็จพระสังฆราช ถวายพัดรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.ชั้น ๑ พุ่มดอกบัว และผ้าไตร ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ขณะเดียวกัน วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายน้ำสรง พุ่มดอกบัว และผ้าไตรแด่สมเด็จพระสังฆราช เสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จพระราชดำเนินกลับ

พัดรัตนาภรณ์ เป็นพัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ตามนัยแห่งเหรียญรัตนาภรณ์ประจำรัชกาล อันเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์ ด้วยพระมหากรุณาตามพระราชอัธยาศัย เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงพระราชศรัทธาเคารพนับถือและทรงคุ้นเคยเป็นการส่วนพระองค์โดยเฉพาะ ในทำนองเดียวกันกับการพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่บุคคลทางฝ่ายอาณาจักร นอกจากนี้ยังทรงพระราชอุทิศถวายพัดดังกล่าวแด่พระพุทธรูปสำคัญเพื่อเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

พัดรัตนาภรณ์จัดเป็นพัดยศชนิดหนึ่ง ใช้ได้เฉพาะพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานเท่านั้น และใช้เฉพาะเมื่อถวายอนุโมทนาในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลเพียงงานเดียว ลักษณะของพัดเป็นพัดหน้านาง ลวดลายพัดจำลองมาจากลวดลายของเหรียญรัตนาภรณ์ในแต่ละรัชกาล และมีการแบ่งลำดับชั้นของพัดเช่นเดียวกับเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชศรัทธาโปรดให้สร้างพัดรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.ชั้น ๑ ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นเล่มแรกในรัชกาลปัจจุบัน และเป็นการถวายครั้งปฐมฤกษ์ในงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ 28/06/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม