HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• วันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) วัดพระเชตุพน •วันนี้ ( ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระภิกษุ สามเณร นำ อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ

ในการนี้ มอบหมายให้ พระเทพวัชราจารย์ รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการเผยแผ่วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน โดยภาคบ่าย พระมหาอุดม ปญฺญาโภ ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพน พระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 03/07/2566

• เปิดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป •

• เปิดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป •
การพัทธสีมาพิธี วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์

วันนี้ (๑ ก.ค. ๖๖) เวลา ๑๘.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในการประชุมสมัยสามัญประจำปี สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ พร้อมพระธรรมวชิรโมลี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๒ และพระธรรมโพธิวงศ์ ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนเดินทางมาร่วมประชุม และประกอบการพัทธสีมาพิธี ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

วันที่ 03/07/2566

• โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ประธานคณะกรรมการฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และจีน สำหรับพระภิกษุ สามเณร และผู้สนใจ จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ณ ตึกสุขุมาลธัมมุทิส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30/06/2566

• พิธีทำบุญ ๙๑ ปี วันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๙๑ ปี โดยอาราธนาพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
การนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เมตตาให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นผู้แทนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ รับถวายไทยธรรม ปิ่นโตภัตตาหาร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 30/06/2566

• อุปสัมปทานุสรณ์ " ณฏฺฐธีโร ปิยธีโร " •

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์

พระราชรัตนสุนทร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
พระกรรมวาจาจารย์

พระเทพวัชราจารย์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
พระอนุสาวนาจารย์

พระสุธีวชิรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
แสดงพระธรรมเทศนา

พระราชาคณะ ๙ รูป
เจริญพระพุทธมนต์ - ฉลองพระใหม่

โดยมีคุณพ่อเมธี - คุณแม่ส่งศรี จรูญประสิทธิ์พร
โยมพ่อ โยมแม่ ครอบครัว ญาติมิตร ร่วมอนุโมทนา
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ศึกษาและปฏิบัติธรรม
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วันที่ 30/06/2566

• นางฟ้าชุดขาว : ปริญญารักแท้ของพ่อแม่ •เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธาน อ.ป.ก.
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่
การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม

เมตตาให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ (วีรพล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เลขานุการประธานกรรมการ อ.ป.ก.
หัวหน้าแผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ฝ่ายเผยแผ่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี
บรรยายธรรม " ธรรมเป็นเล่นไป ธรรมใจให้สบาย "

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
โดยมี ดร.สุชีวา วิชัยกุล ผู้อำนวยการ
พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักศึกษา
ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/06/2566

• พิธีทำบุญตักบาตร ๘๙ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ •


เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
นำพระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพน
รับบิณฑบาต ในพิธีทำบุญตักบาตร ๘๙ ปี
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยอาราธนาพระภิกษุ สามเณร
วัดพระเชตุพน จำนวน ๔๕ รูป
วัดมหาธาตุ จำนวน ๔๕ รูป
รวมจำนวน ๙๐ รูป รับบิณฑบาต
เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๘๙ ปี
วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28/06/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม