HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• วันธรรมสวนะ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) วัดพระเชตุพน •


วันนี้ ( ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระภิกษุ สามเณร นำ อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ

ในการนี้ มอบหมายให้ พระมหาสิน เอกคฺคจิตฺโต ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน โดยภาคบ่าย พระมหาวชิระ ญาณสุธี ป.ธ.๙ วัดพระเชตุพน พระมหานิติทัศน์ ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙,พธ.ม. วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18/07/2566

•ศาสนสัมพันธ์คณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์•


วันนี้ (๑๔ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รับถวายสักการะและกล่าวธรรมปฏิสันถารต่อ พระเดชพระคุณ พระราชธรรมานุสิฐ Most Venerable Dr.Fazhao เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ เดินทางมาถวายสักการะ และเจริญศาสนสัมพันธ์ ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18/07/2566

• วันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) วัดพระเชตุพน •


วันนี้ ( ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระภิกษุ สามเณร นำ อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ

ในการนี้ มอบหมายให้ พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน โดยภาคบ่าย พระมหาบุญฤทธิ์ วริทฺธิโก ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพน พระมหาศักดิ์สิทธิ์ สุเมธโส ป.ธ.๓,ร.บ,พธ.บ. วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12/07/2566

• การหารือเตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม •

วานนี้ (๖ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมพระเถรานุเถระคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการวัดพระเชตุพน ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และข้าราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้กราบนมัสการถวายข้อเสนอแนะแนวทางการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ และเกื้อกูลพุทธบริษัท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 09/07/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม