HOME / Name

ข่าวและกิจกรรม


• พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรม และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา •


วันนี้ (๗ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นำเจริญพระพุทธมนต์และสาธยายธรรม ในการที่นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรม และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

วันที่ 09/07/2566

• อายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี พระธรรมวชิรโมลี •วันนี้ (๕ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดยานนาวา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต ป.ธ.๘,Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๒
การนี้ คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ วัดยานนาวา ร่วมทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสมมเณรที่สอบไล่ได้แผนกนักธรรม และแผนกบาลี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง พร้อมมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียน นักศึกษา ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 06/07/2566

• ถวายความรู้พระนวกะ วัดพระเชตุพน • ภาษาบาลีเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มศึกษา

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

มอบหมายให้ พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร ป.ธ.๙, พธ.ม.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พระมหานิติทัศน์ ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙, พธ.ม.
เลขานุการสำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พร้อมคณะทำงานการรับกุลบุตรบรรพชาอุปสมบท

บรรยายถวายความรู้พระนวกภูมิวัดพระเชตุพน
ผู้บรรพชาอุปสมบทศึกษาปฏิบัติธรรมระยะสั้น
ตามมติมหาเถรสมาคม สำหรับผู้บวช ๑๕ - ๓๐ วัน
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วันที่ 06/07/2566

• โครงการเยาวชนสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ •


เยี่ยมชมพระอารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันนี้ (๓ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา โครงการเยาวชนสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ๒๕๖๖ โดยมีพระเทพวัชราจารย์, พระราชรัตนสุนทร, พระวิเทศพรหมคุณ พร้อมพระเถรานุเถระ นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่นครลอสแอนเจอลิส และสาธุชน เยาวชน ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 03/07/2566

• พระปาติโมกข์ : ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วัดพระเชตุพน •วันนี้ (๒ ก.ค. ๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบหมายให้ พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน, เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม เป็นประธานนำพระเถรานุเถระ พระสงฆ์วัดพระเชตุพน ทำวัตรเย็น และทำอุโบสถกรรม (พระปาติโมกข์) สาธยายโดย พระมหาวีระยุทธ จิตฺตานุปสฺสี ป.ธ.๙ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดพระเชตุพน สอบทาน โดย พระครูอาคมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 03/07/2566

• วันธรรมสวนะ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) วัดพระเชตุพน •วันนี้ ( ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาให้ พระภิกษุ สามเณร นำ อุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และสมาทานศีลอุโบสถ

ในการนี้ มอบหมายให้ พระเทพวัชราจารย์ รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการเผยแผ่วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ภาคเช้า) และสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน โดยภาคบ่าย พระมหาอุดม ปญฺญาโภ ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพน พระมหามังกร สิทฺธิเมธี ป.ธ.๖ วัดพระเชตุพน แสดงพระธรรมเทศนาปุจฉา - วิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 03/07/2566


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม