HOME / News / • ถวายความรู้พระนวกะ วัดพระเชตุพน • - การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย -

• ถวายความรู้พระนวกะ วัดพระเชตุพน • - การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย -


วันที่ 18/07/2566เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

มอบหมายให้พระมหาศุภวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๖, ดร.
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปกครอง วัดพระเชตุพน
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บรรยายถวายความรู้พระนวกภูมิวัดพระเชตุพน
ผู้บรรพชาอุปสมบทศึกษาปฏิบัติธรรมระยะสั้น
ตามมติมหาเถรสมาคม สำหรับผู้บวช ๑๕ - ๓๐ วัน
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม