HOME / Book / พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เล่มหนึ่ง

พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เล่มหนึ่ง
ตั้งแต่สร้างกรุงสรีอยุธยา ถึง สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรสวรมหาราช

พระราชพงงสาวดารที่ได้พิมพ์ไว้นี้ มักเรียกกันมาไนพวกนักพงสาวดารแต่ก่อนว่า พระราชพงสาวดารฉบับพิมพ์ ๒ เล่นบ้าง พระราชพงศาวดารฉบับหมอบรัดเลบ้าง ทั้งนี้เพราะพระราชพงสาวดารความนี้ หมอบรัดเล หมอสอนสาสนาชาติอเมริกัน ซึ่งตั้งบ้านเรือนและโรงพิมพ์หยู่นะปากคลองบางหลวง จังหวัดธนบุรี ได้พิมพ์ขึ้นจำหน่ายเปนครั้งแรก และพิมพ์เย็บเล่มเปนหนังสือ ๒ เล่มจบ จึงเรื่องชื่อกันมาดังนั้น แต่ตามที่ได้ซาบกันมาไนชั้นหลั้งว่า พระราชพงสาวดารความนี้ เปนสำนวนที่สมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ซงเรียบเรียง จึงเรียกเป็นที่หมายรู้กันไนหมู่นักพงสาวดารชั้นหลังนี้ว่า พระราชพงสาวดารฉบับกรมสมเด็ดปรมาฯ พระราชพงสาวดารความนีเนับแต่หมอบรัดเลได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ส.๒๔๐๗ มาจนถึงบัดนี้ ก็เปนเวลาตั้ง ๗๘ ปีมาแล้ว เวลานี้ฉบับก็หายาก กรมสิลปากรได้เคยไช้ตรวดสอบวันเดือนปีแห่งเหตุการน์ไนประวัติสาตร เห็นว่าไม่สู้จะคลาดเคลื่อนมากนัก จึงจัดพิมพ์ขึ้นอีก เพื่อเปนคู่มือของนักสึกสาวิชาประวัติสาตร ที่ไช้สอบสวนค้นคว้าหลักถานที่ปรากดจากความหลายๆ ฉบับด้วยกัน

กรมสิลปากร
๕ ธันวาคม ๒๔๘๕


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม