HOME / Book / ๑๕ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน

๑๕ อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน

"อธิบดีสงฆ์" หมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งสงห์ ผู้เป็นหัวหน้าสงฆ์หรือผู้ปกครองสงฆ์ มีหน้าที่ในการปกครองดูแลบรหารงานคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดีงามตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คำสั่ง และประกาศมหาเถรสมาคม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ "วัดโพธิ์" ซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เดิมชื่อว่า "วัดโพธาราม" ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางเจ้าทรงกรมช่างสิบหมู่ อำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์ เริ่มเมื่อปี พ.ศ.๒๓๓๑ และโปรดให้มีการฉลองเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๔ พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ" ต่อมารัชกาลที่ ๔ ได้โปรดให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็น "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม" จนถึงปัจจุบัน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จะมีชื่อเรียกตามโบราณประเพณีอีกชื่อว่า "อธิบดีสงฆ์"


อธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพน
  องค์ที่ ๑    สมเด็จพระวันรัตน
  องค์ที่ ๒    สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี)
  องค์ที่ ๓    พระพิมลธรรม (ยิ้ม)
  องค์ที่ ๔    สมเด็จพระวันรัตน (สมบุรณ์)
  องค์ที่ ๕    พระพิมลธรรม (อ้น)
  องค์ที่ ๖    หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (หม่อมเจ้าทัด)
  องค์ที่ ๗    พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (ปาน)
  องค์ที่ ๘    พระธรรมเจดีย์ (แก้ว)
  องค์ที่ ๙    สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร)
  องค์ที่ ๑๐   สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต)
  องค์ที่ ๑๑   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
  องค์ที่ ๑๒   พระอุบาลีคุณูแมาจารย์ (กลม กลโล)
  องค์ที่ ๑๓   พระวิสุทธาธิบดี (สง่า ปภสฺสโร)
  องค์ที่ ๑๔   พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร)
  องค์ที่ ๑๕   พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร)

.


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม