HOME / Book / กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
การจัดพิมพ์ครั้งนี้ใช้ต้นฉบับตามประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ฉบับพิมพ์ พ.ศ.๒๕๑๗ และใช้เอกสารตัเขียน เลขที่ ๘๓ มัดที่ ๑๐ ตู้ ๑๓๓ ชั้น ๖/๓ จากหอสมุดแห่งชาติ สอบทาน โดย ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวรรณคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ช่วยดำเนินการ จัดทำต้นฉบับเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

978-974-235-813-6

ปีที่ออก

2552

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 17 cm

สูง (นิ้ว)

 24 cm

หน้า

 94

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำ