HOME / Book / สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน

สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตนเล่นี้ ต้นฉบับเป็นของกรมศิลปากร ซึ่งได้จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและตระหนักในคุณค่าของเอกสารโบราณ ทางจัดจึงได้ขออนุญาตพิมพ์ซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

978-616-394-015-5

ปีที่ออก

2559

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 21.5 cm

สูง (นิ้ว)

 29 cm

หน้า

 134

เนื้อในพิมพ์

สี ขาวดำ