HOME / Book / ปฐมสมโพธิ ปริจเฉทที่ ๑-๗ การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์

ทางวัดได้จัดพิมพ์พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส หรืองานวิจัยเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์เผยแพร่ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องปฐมสมโพธิ ปริจเฉทที่ ๑ - ๗ การตรวจชำระและศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพระมหาสุรพล สิงคิรัตน์ เป็นการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิ ฉบับภาษาบาลี พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส มางวัดหวังว่สจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

974-331-480-6

ปีที่ออก

2542

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

 21 cm

สูง (นิ้ว)

 29 cm

หน้า

 315

เนื้อในพิมพ์

ขาวดำ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม