HOME / News / • ถวายความรู้พระนวกะ วัดพระเชตุพน • พุทธประวัติและศาสนพิธี สำหรับพุทธบริษัท

• ถวายความรู้พระนวกะ วัดพระเชตุพน • พุทธประวัติและศาสนพิธี สำหรับพุทธบริษัท


วันที่ 07/07/2566


เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

มอบหมายให้ พระมหาธีรานุวรรตน์ ธนธิติ ป.ธ.๗,ดร.
หัวหน้าแผนกธรรมศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พร้อมคณะทำงานการรับกุลบุตรบรรพชาอุปสมบท

บรรยายถวายความรู้พระนวกภูมิวัดพระเชตุพน
ผู้บรรพชาอุปสมบทศึกษาปฏิบัติธรรมระยะสั้น
ตามมติมหาเถรสมาคม สำหรับผู้บวช ๑๕ - ๓๐ วัน
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม