HOME / News / • ถวายพระเกียรติคุณ "พระราชพุทธมามกาภิบาล" •

• ถวายพระเกียรติคุณ "พระราชพุทธมามกาภิบาล" •


วันที่ 26/06/2566


วันนี้ (๒๔ มิ.ย. ๖๖) พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชา พระราชทานวโรกาสให้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะที่ปรึกษาสูงสุดขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.), นายเทิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พร้อมนายพัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และคณะผู้แทนขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เข้าเฝ้าถวายพระเกียรติคุณพระราชสมัญญานาม "พระราชพุทธมามกาภิบาล อัครศาสนูปถัมภก" เพื่อสืบสานการเจริญพุทธศาสนสัมพันธ์ ณ พระราชตำหนักสิริมงคล ในพระบรมราชวังจตุรมุขสิริมงคล ราชธานีพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม