HOME / News / พิธีมอบตราตั้งคณะผู้บริหารและคณะทำงานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พิธีมอบตราตั้งคณะผู้บริหารและคณะทำงานวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


วันที่ 15/01/2565


วานนี้ (๖ มกราคม ๒๕๖๕) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมตตาเป็นประธานในพิธีพิธีมอบตราตั้งประธานคณะกรรมการฝ่าย ๖ ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ฝ่ายศาสนศึกษา
ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ ฝ่ายเผยแผ่ ฝ่ายสาธารณูปการ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
เจ้าคณะ ๓ คณะ คือ เจ้าคณะเหนือ เจ้าคณะกลาง เจ้าคณะใต้
รองเจ้าคณะ ผู้ช่วยเจ้าคณะ เลขานุการเจ้าอาวาส หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเจ้าอาวาส
อาจารย์ใหญ่สำนักเรียน หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เลขานุการเจ้าคณะ รองเลขานุการเจ้าคณะ
ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะ เลขานุการสำนักเรียน ผู้ช่วยเลขานุการสำนักเรียน ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอาวาส

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สนองในพระราชศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานคณะสงฆ์ เกื้อกูลชุมชน สังคม ประเทศชาติ
.
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม