HOME / Buddha / 罗格那佛

罗格那佛罗格那佛

后门廊,东礼堂

罗格那佛(Phra Buddha Lokanat),之前被称为罗格那撒萨德阿嘉恩佛(Phra Lokanat Sassad Ajan),是供奉于大城大皇宫帕司山碧佛寺(Wat Phra Sri Sanphet)内的一座十分重要的佛像。国王拉玛一世命人将其带至卧佛寺。因为佛像多少受到了损坏,国王命令将其修复,装上神圣遗迹并作为东庙堂后门廊的主佛像。佛像描绘了站立的佛陀,其右手垂至身侧,左手则抬至胸前,指向前方。这被称为禁止佛香(Phra Harm Phra Kean Cha)(禁止檀香佛像)的姿势。

这个佛像的姿势背后有一个很重要的故事。想念佛陀(佛陀在忉利天看望他的母亲)的波斯匿王下令制作一尊用檀香木做成的佛像。当佛陀回来后,佛像从其休息处飞至佛陀处向其表示敬意还给佛陀让座。于是佛陀向佛像做手势表示它不应该这么做。

 


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม