HOME / News / • ถวายสัญญาบัตร - พัดยศ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. "

• ถวายสัญญาบัตร - พัดยศ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. "


วันที่ 15/08/2566วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเมธีวัชรประชาทร ดร. (ประยูร นนฺทิโย) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม, รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน อ.ป.ต., พระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ, รองประธานสมัชชาพระสงฆ์ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนกลาง, ที่ปรึกษาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธาน พร้อมพระสงฆ์สมณศักดิ์ รวม ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา โดยมี ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธี
พร้อมกันนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมด้วยพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เมตตาแจกข้าวปันสุข โดยเมตตาของพระเมธีวัชรประชาทร ดร. (หลวงพ่อแดง เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง) ให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำส่งต่อแก่ผู้เปราะบาง ผู้ทุพพลภาพ เยาวชน จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัน ณ วัดอินทาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม