HOME / Architecture / ตำหนักวาสุกรี

ตำหนักวาสุกรี    พระตำหนักวาสุกรี เป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้านายชั้นสูงพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ ซึ่งองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศยกย่องให้เป็นพระผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าวัฒนธรรมระดับโลก (กวีเอกของโลก) ตำหนักนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาส ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทรงฝรั่ง บรรจุพระอัฐิของพระองค์ท่าน จัดเป็นบ้านกวีและอนุสรณ์สถานที่น่าสนใจผลงานของรัตนกวีพระองค์นี้ ชาวไทยที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมต้นทุกคนต้องอ่านบทพระนิพนธ์ โคลงสี่สุภาพ ฉันท์ ลิลิต และยังคงจำได้ดี อาทิลิลิตตะเลงพ่าย กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ ซึ่งเป็นหนังสืออ่านประกอบในชั้นเรียนบทหนึ่งที่ท่องจำกันติดปาก แม้เอ่ยเอื้อนที่ไหนย่อมมีคนต่อคำได้ คือ

 

พฤษภกาษร อีกกุญชรอันปลดปลง

 โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์

สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

 

ท่านที่ได้เดินทางชมรอบพระอารามหลวงแห่งนี้ ย่อมได้เห็นได้รับรู้ถึงผลงานการสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าทางศิลปกรรมแบบต่างๆ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาไทยที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อันทรงคุณค่าน่าภาคภูมิใจเป็นยิ่งนัก


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม