HOME / Video

วีดีทัศน์


การเสวนาวิชาการ ช่วงเช้า วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานสมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

การเสวนาวิชาการ ช่วงเช้า วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานสมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง

ความสำคัญของจารึกวัดโพธิ์ในฐานะมรดกความทรงจำของโลก

วิทยากร : ดร. ม.ร.ว.รุจยา อาภากร (SEAMEO SPAFA)

ประวัติการสถาปนาวัดโพธิ์ในสมัยรัชกาลที่ ๑

วิทยากร : รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วัดโพธิ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๐ รัชกาล

วิทยากร : ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย : ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

---------------------------------------------------------------

การเสวนาวิชาการ สมโภชพระอาราม ๒๓๐ ปี

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ๒ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

6409 VIEW | 30/11/2561
Watpho Channel