HOME / Buddha / 琴那斯利佛

琴那斯利佛琴那斯利佛

前门廊,西礼堂

琴那斯利佛(Phra Buddha Chinnasri)描绘的是七头那伽庇护端坐的佛陀。它原是从素可泰带至此地。在修复后,它被供奉为西庙堂的主佛陀,伴有七头那伽像和穆贾林(Mujarin)树。国王将佛像命名为七龙佛(Phra Nak Prok)。这尊佛像的背景与佛陀一生故事的另一重要部分相关。在顿悟后,佛陀花了七个星期彻见自己本来面目。他端坐在穆贾林(Mujarin)树下的第六个礼拜,一场反季暴风雨袭来并持续了七天。名叫目支领陀的那伽见佛祖打坐冥想,便将自己缠绕在佛祖身上组成了七层保护墙并完全护住了佛祖的头。暴风雨消退后,他解开自己的身体并变成了一个信佛的年轻人。


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม