HOME / Architecture / 寺廟 臥佛

寺廟 臥佛帕普他塞亚圣殿

  帕普他塞亚圣殿,或是卧佛大殿位于帕彻独彭大寺院西北方的佛教圣地内,是拉玛三世帕喃格劳陛下在佛历2375年对帕彻独彭大寺院进行大修整的那一次下旨建造卧佛像的,这座大殿除了供奉卧佛像之外,在大殿四周还环绕着依照泰式传统习俗为典故记录而成的壁画。

卧佛大殿内的壁画艺术,包含的典故知识如下:
  1.大门和窗户之间的墙壁,被称为“房间”有32个房间,绘有关于佛教得道高僧的事迹,与张贴着的雕刻铭文上的关于金佛殿的事迹衔接(但是有些部分脱落遗失了),有声闻悟道的13位女尼的事迹,10位得道在家僧伽男居士的事迹,和10位得道的在家僧伽女居士的事迹。
  2.大门和窗户上方的墙壁,绘有斯里兰卡大史,即斯里兰卡王室和佛教的历史,记录了从是哈勒胡国王起源开始,直到阿拍突多卡密尼国王打败他米拉占领了阿努拉德普勒都城为止。
  3.两边房梁至屋顶椽子上,则绘有第二层天忉利天的故事,以及天神和阿修罗之间的战争,称为天神与阿修罗之战争。
  4.大门的外侧绘有缠绕兵器的漆画纹样,是古代兵器的图案,门的内侧底色涂红色油漆绘有那伽蛇神像。
  5.窗户的外侧绘有缠绕兵器的漆画纹样,是古代兵器的图案,内侧用油漆绘有木芙蓉花缠枝图案。
  6.大门和窗户外侧的上方和下方,绘有大大小小的图案,上方的一部分是星象图案,是太阳系依照月份所属划分的星座(和僧王的圆形寺庙中的图案是一样的),还有泰国的寓言故事和文学的图画,与下方是一样的,比如包含了帕素他那-玛诺拉,帕罗,赛通,咖其的事迹以及大史中记载的故事片段。


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม