HOME / WatphoSchool

教育机构


  นอกจากการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของสยามแล้ว ในปัจจุบันวัดพระเชตุพนฯ ยังคงส่งเสริมการศึกษาโดยมีโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาสำหรับสามเณร และโรงเรียนประถมศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วไป สำหรับสถานศึกษาและประชาชนที่สนใจความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดโพธิ์ สามารถติดต่อได้ที่แผนกทัศนศึกษา วัดโพธิ์ ท่าเตียน