HOME / News / โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ 21/03/2562


*โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ถวายพระราชกุศล แด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๒ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๒
________________________

*ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
-เป็นชายอายุตั้งแต่ ๑๐ - ๑๕ ปี
-ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
-ไม่มีโรคประจำตัว หรือ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
-ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
-สามารถเข้ารับการอบรมจนสิ้นสุดโครงการ
-รับจำนวนจำกัด (๙๙คน)
*ดาวน์โหลดใบสมัคร

________________________

*ติดต่อประสานงาน/รับใบสมัคร
สำนักงานวัดพระเชตุพน (ตึกกวี)
โทร. 02-226-0335 โทรสาร. 02-226-0370