HOME / CurrentAbbot

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน


ประวัติ

พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)

สถานะเดิม

  ชื่อ  สีนวล นาม สกุล  เรืองอำพันธ์ เกิดวันขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๖  ปีเถาะ หรือวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๒  บิดา  นายฟุ้ง เรืองอำพันธ์ มารดา นางทุเรียน  เรืองอำพันธ์ บ้านเลขที่ ๓๔  หมู่ที่ ๔  ตำบลไผ่วง  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

บรรพชา

วัน แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง หรือ วันอังคารที่  ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ  วัดต้นทอง  ตำบลไผ่วง  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
พระอุปัชฌาย์ พระครูขัตยาภรณ์ (พักตร์ ขนฺติโก) วัดไผ่วง  ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

อุปสมบท

วันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน หรือวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ ตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง  ได้รับฉายาว่า “ปญฺญาวชิโร”
พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวโรดม วัดพระเชตุพน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระปาโมกข์มุนี (บุญศรี สิริทตฺโต) เจ้าคณะอำเภอป่าโมก เจ้าอาวาสวัดป่าโมก วรวิหาร ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูวิเศษชยสิทธิ์

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๔๙๓  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดต้นทอง จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก วัดโบสถ์วรดิตถ์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๐๑  สอบได้นักธรรม ๓ ประโยค วัดโบสถ์วรดิตถ์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง                               
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดโบสถ์วรดิตถ์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๑๑  สอบเทียบได้ชั้นประถมปีที่ ๗ (สมัครสอบ)
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบเทียบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (สมัครสอบ)
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ชั้นประกาศนียบัตรการศึกษา (พ.กศ.)
พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร

ความรู้พิเศษ

ภาษาอังกฤษและวิชาเลขานุการ

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอป่าโมก
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็นเลขานุการเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพ-ธนบุรี(สมัยที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเลขานุการเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพ-ธนบุรี(สมัยที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๘เป็นเลขานุการเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพ-ธนบุรี(สมัยที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ฝ่ายการศึกษาและเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นผู้ช่วยปกครองพระสงฆ์สามเณร คณะกลาง วัดพระเชตุพน
พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๙เป็นเจ้าคณะเขตยานนาวา-สาทร
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นประธานดำเนินการอบรมและให้ศีลแก่สามเณรวัดพระเชตุพน ทุกกึ่งเดือน
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกรรมการยกร่างระเบียบวัดพระเชตุพน ว่าด้วยการบริหารวัดพระเชตุพน พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๗ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๕(จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์)     
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายปกครองพระภิกษุ สามเณร วัดพระเชตุพน
พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายปกครองพระภิกษุสามเณร คณะกลาง วัดพระเชตุพน           
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการ มูลนิธิสังเค็ดสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร)
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นประธานกรรมการ มูลนิธิ”ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นประธานกรรมการบริหารวัดพระเชตุพน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗)
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน รูปที่ ๑๕ (เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗๗

 

งานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๖   เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักศึกษา วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๑๐   เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๗
พ.ศ. ๒๕๑๕   เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน”
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็นอาจารย์ใหญ่ สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
พ.ศ. ๒๕๓๑   เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับมอบหมายจากเจ้าสำนักเรียนให้เป็นผู้อำนวยการดำเนินการสอบธรรม สนามหลวงสนามสอบวัดพระเชตุพน
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวงนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ประโยค ป.ธ.๗ สนามสอบกลาง วัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๕๓๙   เป็นรองประธานดำเนินการสอบบาลีสนามหลวง สนามสอบวัดพระเชตุพน
พ.ศ. ๒๕๔๐   เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ประโยค ป.ธ. ๘ สนามสอบกลาง วัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็นรองประธานดำเนินการสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ป.ธ. ๕-๖ สนามสอบวัดพระเชตุพน
พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๖ เป็นครูสอนนวกภูมิ วิชาธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๗ เป็นผู้แทนเจ้าคณะภาค ๑๕ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรม-บาลีสนามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดพระเชตุพน

เกียรติคุณ

พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับปริญญาพุทธศาสตมหาบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ถวายพระธรรมเทศนา เรื่องสัปปุริสวัตตกถา ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ในการสดับพระธรรมเทศนาและเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓


สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระศรีวชิราภรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๔ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชวชิราภรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่ พระเทพวีราภรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามที่ พระธรรมรัตนากร 

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๔๙๓ จบการศึกษาชั้นประถมปีที่๔ โรงเรียนวัดต้นทอง จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดโบสถ์วร ดิตถ์ อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียน วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียน วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบเทียบได้ ชั้นประถมปีที่ ๗(สมัครสอบ)
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบเทียบได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (สมัครสอบ)
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ ชั้นประกาศนียบัตรการศึกษา (พ.กศ.)
พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียน  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาพุทธจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย