TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • เปิดรับสมัครเยาวชน ที่มีอายุ ระหว่าง 10 - 15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ วัดพระเชตุพน ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครเยาวชน ที่มีอายุ ระหว่าง 10 - 15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ วัดพระเชตุพน ประจำปี 2561 [21.02.2018]

เปิดรับสมัครเยาวชน 
ที่มีอายุ ระหว่าง 10 - 15 ปี
เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ วัดพระเชตุพน ประจำปี 2561 
ฝึกอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมรังสีประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่าง วันที่ 25 มีนาคม ถึง 8 เมษายน พ.ศ.2561

.....รับสมัครเพียง 99 รูปเท่านั้น 
เริ่ม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 

เอกสารที่ต้องเตรียม
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. รูปถ่าย 
สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานวัดพระเชตุพน
ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

....

ดาวน์โหลดระเบียบการ
ติดต่อสอบถามข้อมูล 
สำนักงานวัดพระเชตุพน (ตึกกวี เหวียนระวี)
โทร. 02 226 0335, 02 226 0369 หรือ 086 998 7830

และ Inbox มาทาง เพจ วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho
https://www.facebook.com/watphonews/inbox/