TH | EN

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะสงฆ์ เยาวชนและผู้ปกครองผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ได้นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙