TH | EN

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๕๙

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (๑๒๑ รูป )
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙