TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช,
พระวิสุทธิวงศาจารย์ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง และ
พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๖
สนามสอบที่สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙