TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส [02.08.2014]

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาส พระธรรมปัญญาบดี ในฐานะผู้แทนพระองค์เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมเป็นจำนวนมาก