TH | EN

ต้อนรับคณะนักเรียนจากจังหวัดนครปฐม [20.06.2014]

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะนักเรียนมัธยมกว่า ๓๐๐ คนจากโรงเรียนกาญนาภิเษก นครปฐม  ได้เดินทางมาที่วัดพระเชตุพน โดยมีพระอาจารย์ของวัดโพธิ์เป็นผู้นำชมสถานที่  ซึ่งการได้มาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเช่นนี้ จะทำให้เยาวชนของชาติได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับคนไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน