TH | EN

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ [27.03.2014]

ภาพบรรยากาศงาน (๒๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๗) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี