TH | EN

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗ [13.02.2014]

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ วัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๗ (๑๔ กุมภาพันธ์)

โดยมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมพิธีนี้ ได้แก่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, โรงเรียนราชินี, โรงเรียนวัดพระเชตุพน,

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา และโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ

ทั้งนี้คณะสงฆ์ได้ให้โอวาทเพื่อความมีสิริมงคล