TH | EN

งานมอบวุฒิบัตร-ประกาศณียบัตร และงานวันเด็ก [12.01.2014]

วันที่ ๑๒ มกราคม ที่ผ่านมา ศพอ. วัดพระเชตุพน จัดงานมอบวุฒิบัตร-ประกาศณียบัตร และงานวันเด็ก มีกิจกรรมมากมาย เช่น การแข่งขันตอบปัญกาธรรมะ,การแข่งขันวาดภาพ,การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม,การจับฉลากแจกของรางวัล และการแสดงบนเวทีมากมาย