TH | EN

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส [09.12.2013]

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งภายในงานมีการเทศน์มหาชาติ และอริยสัจ ๔

มีการแข่งขันความรู้และทักษะภาษาไทย นิทรรศการพระอัจฉริยภาพ

และพิธีการสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส