TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

พิธีบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

งานครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๔ พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย)

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมสงฆ์ น. ๑๖ วัดรพระเชตุพน

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๙

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี

พระเทพวีราภรณ์ 
(สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙,พธ.ด.)
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม