TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผล กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในวันเกิด

      ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คุณกฤษน์  ศรีชวาลา พร้อมด้วยครอบครัวและญาติสนิท ได้มาทำบุญในวันคล้ายวันเกิด ที่วัดพระเชตุพน ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตาลงมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับเจ้าภาพและแขกที่มาร่วมงาน รวมถึงเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมงานทุกคน

งานบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี

      เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในการนี้พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาร่วมพิธี  และในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ น.พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้มอบทุนการศึกษาแก่ครูสอนพระปริยัติธรรม พระภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีสนามหลวงได้ในสำนักเรียนวัดพระเชตุพน รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามจริยวัตรปฏิบัติที่พระธรรมปัญญาบดี ปฏิบัติมาโดยตลอด

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี

     เนื่องในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทางคณะกรรมการมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) จะได้กำหนดจัดงาน พิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ทางคณะกรรมมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) จึงขอเชิญญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์ พระธรรมปัญญาบดีเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เ มาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในวัดโพธิ์

     เมื่อเช้าของวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาทัศนศึกษา ณ วัดพระเชตุพน ทั้งนี้พระมหาอุดม ปญฺญาโภ แผนกทัศนศึกษา ได้ให้ความเมตตาบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญเกี่ยวกับวัดพระเชตุพน

กรมศิลปากรเริ่มบูรณะรอยร้าวฝ่าพระบาทพระพุทธไสยาส

      ด้วยความสวยงามขององค์พระพุทธไสยาส หรือพระนอนวัดโพธิ์ ล้วนเป็นจุดหมายสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเพื่อนมัสการและชมความงามของพระนอนวัดโพธิ์อย่างไม่ขาดสาย และล่าสุดเมื่อช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมาได้มีรอยร้าวเกิดขึ้นบริเวณฝ่าพระบาทขององค์พระนอน   โดยในเบื้องต้นจากการตรวจสอบของกรมศิลปากรน่าจะเกิดจากสาเหตุแรงสั่นสะเทือนในขณะที่รถขนาดใหญ่วิ่งผ่านไปมาบนท้องถนน