TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๔ รอบ พระราชเวที

      เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๔ รอบพระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน รองเจ้าคณะภาค ๑๒  ณ ห้องประชุมสงฆ์  คณะ น.๑๖   ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและคณะศิษยานุศิษย์ได้เข้าแสดงมุทิตาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

   ในการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมและนับเป็นเกียรติอันสูงสุดต่อพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน(ผู้ถึงแก่มรณภาพ) คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน และคณะศิษยานุศิษย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ประมวลภาพตลอด ๙ เดือนงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระธรรมปัญญาบดี

     ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  จนถึงวันสุดท้ายคือวันออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช ) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๒๕๐ วัน จึงขอรวบรวมภาพบรรยากาศการจัดงานทั้งหมดตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้ายคือวันอัญเชิญอัฐิพระธรรมปัญญาบดี มาตั้งบูชาไว้ ณ คณะ ต.๓๔ ให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ชมอีกครั้ง

พระสงฆ์แห่งวัดชุนฝ่า เมืองคุนหมิง เยือนวัดโพธิ์

ในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระธรรมาจารย์ชุน ฝ่า เจ้าอาวาสวัดหยวนทง วัดเก่าสมัยราชวงศ์ถังอายุกว่า ๑,๒๐๐ ปี เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน ที่มาประเทศไทยเพื่อเข้ารับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมประวัติศาลตร์และสถาปัตยกรรมของวัดพระเชตุพน พร้อมด้วยพระสงฆ์และคณะศิษย์ชาวจีน

บังสุกุลฉลองอุัฐิ พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดให้พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน รวมถึงบังสุกุลฉลองอัฐ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน 

     ในการนี้สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธี และในเวลา ๑๒.๓๐ น.ได้เชิญอัฐิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช) จากตึกสุขุมาลธมฺมุทิส มาตั้งบูชาไว้ ณ คณะ ต.๓๔