TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนี้ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น.
ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนี้ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี (ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต)
----------------
ในวันนี้
- คุณลักขณา รักธรรม และครอบครัว
- คณะศรัทธาจากลาดปลาเค้า-รามอินทรา
ร่วมเป็นเจ้าภาพ

โครงการปฏิบัติธรรม (ครั้งที่ ๖) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญ
ร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ พร้อมทั้งอุทิศถวาย และ เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ณ ศาลาการเปรียญ
(ครั้งที่ ๗) วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ครั้งที่ ๘) วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
สอนตามแนวแห่งสติปัฎฐาน ๔ "พองหนอ ยุบหนอ"

โดย..ทีมพระวิปัสสนาจารย์
ที่มี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติและการสอน จาก..สำนักวิปัสสนา วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน  สหภาพเมียนมาร์
ดูแลผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี ๒๕๕๙

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม

เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุลศล แด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๔-๕-๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรมลอยกระทง ๓ พระอารามหลวง

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีพุทธาภิเษก และอาบน้ำเพ็ญ วันลอยกระทง

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม