TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

บำเพ็ญกุศลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2561

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - วันที่ 2 มกราคม 2562

สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

     ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของโลก      การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ช่วงเช้า เช่น การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา  การแข่งขันสวดมนต์หมู่  สวดโอ้เอ้วิหารราย และการเวียนทียนรอบพระอุโบสถ ที่จะเริ่มเวียนเทียนในเวลา ๒๐.๐๐ น. ในการนี้จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมกัน 

ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในวันเกิด

      ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คุณกฤษน์  ศรีชวาลา พร้อมด้วยครอบครัวและญาติสนิท ได้มาทำบุญในวันคล้ายวันเกิด ที่วัดพระเชตุพน ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตาลงมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับเจ้าภาพและแขกที่มาร่วมงาน รวมถึงเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมงานทุกคน

งานบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี

      เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในการนี้พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาร่วมพิธี  และในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ น.พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้มอบทุนการศึกษาแก่ครูสอนพระปริยัติธรรม พระภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีสนามหลวงได้ในสำนักเรียนวัดพระเชตุพน รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามจริยวัตรปฏิบัติที่พระธรรมปัญญาบดี ปฏิบัติมาโดยตลอด

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี

     เนื่องในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทางคณะกรรมการมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) จะได้กำหนดจัดงาน พิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ทางคณะกรรมมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) จึงขอเชิญญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์ พระธรรมปัญญาบดีเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เ มาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในวัดโพธิ์

     เมื่อเช้าของวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาทัศนศึกษา ณ วัดพระเชตุพน ทั้งนี้พระมหาอุดม ปญฺญาโภ แผนกทัศนศึกษา ได้ให้ความเมตตาบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญเกี่ยวกับวัดพระเชตุพน