TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญญาติโยมสาธุชนร่วมงานตักบาตรเทโว

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

งานบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี

      เมื่อเช้าวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในการนี้พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาร่วมพิธี  และในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ น.พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้มอบทุนการศึกษาแก่ครูสอนพระปริยัติธรรม พระภิกษุสามเณรที่สอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีสนามหลวงได้ในสำนักเรียนวัดพระเชตุพน รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามจริยวัตรปฏิบัติที่พระธรรมปัญญาบดี ปฏิบัติมาโดยตลอด

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี

     เนื่องในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ทางคณะกรรมการมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) จะได้กำหนดจัดงาน พิธีบำเพ็ญกุศล ๙๙ ปี ชาตกาล พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ทางคณะกรรมมูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร เจริญพานิช) จึงขอเชิญญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์ พระธรรมปัญญาบดีเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เ มาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในวัดโพธิ์

     เมื่อเช้าของวันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาทัศนศึกษา ณ วัดพระเชตุพน ทั้งนี้พระมหาอุดม ปญฺญาโภ แผนกทัศนศึกษา ได้ให้ความเมตตาบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญเกี่ยวกับวัดพระเชตุพน

กรมศิลปากรเริ่มบูรณะรอยร้าวฝ่าพระบาทพระพุทธไสยาส

      ด้วยความสวยงามขององค์พระพุทธไสยาส หรือพระนอนวัดโพธิ์ ล้วนเป็นจุดหมายสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเพื่อนมัสการและชมความงามของพระนอนวัดโพธิ์อย่างไม่ขาดสาย และล่าสุดเมื่อช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมาได้มีรอยร้าวเกิดขึ้นบริเวณฝ่าพระบาทขององค์พระนอน   โดยในเบื้องต้นจากการตรวจสอบของกรมศิลปากรน่าจะเกิดจากสาเหตุแรงสั่นสะเทือนในขณะที่รถขนาดใหญ่วิ่งผ่านไปมาบนท้องถนน

ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๔ รอบ พระราชเวที

      เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๔ รอบพระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน รองเจ้าคณะภาค ๑๒  ณ ห้องประชุมสงฆ์  คณะ น.๑๖   ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและคณะศิษยานุศิษย์ได้เข้าแสดงมุทิตาอย่างต่อเนื่อง