TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

งานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๗๖ ปี พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

งานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครอบ ๗๖ ปี,ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน,

พระราชาคณะชั้นเทพ,ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (พธ.ด.)

 และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

วันที่ ๒๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและฟังธรรมในวันอัฏฐมีบูชา

      เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ร่วมจัดกิจกรรมสำคัญๆทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา (วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน)

       ซึ่งนอกจากแสดงพระธรรมเทศนาประจำวันพระตามปกติแล้ว  ในช่วงค่ำได้มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ รวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา  โดยมีพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอัฏฐมีบูชาอย่างคับคั่ง  ถือเป็นการทำความดีร่วมกันและช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนสืบไป

 

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา เนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

   พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน และมหาบุญรุ่ง สิริโชติ ป.ธ.๙ วัดอรุณราชวราราม เป็นองค์แสดงปุจฉา-วิสัชนา สองธรรมาสน์ เรื่องวันอัฏฐมีบูชาที่โลกไม่ลืม เนื่องในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ นำผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยUtahเยี่ยมชมวัดโพธิ์

     เมื่อบ่ายวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ  นายกองค์กรนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยประธาน ผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Utah State ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมความสวยงามของวัดพระเชตุพน ในการนี้พระสุธีธรรมานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้นำชม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวัดโพธิ์ ซึ่งถือเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญยิ่งของเมืองไทย

 

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาถวาย พระพุทธนาคินทรารักษ์

     เมื่อบ่ายวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดาและกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก"พระพุทธนาคินทรารักษ์" ขนาดหน้าตัก ๖๐ นิ้ว แล้วเสร็จ และได้นำมาถวายเพื่อประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน ในการนี้ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระอุดรคณารักษ์และพระครูวิริยธำรงค์ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์รับมอบดังกล่าว