TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

พิธีบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี พระเทพวีราภรณ์ เป็นประธานในพิธี

พิธีบวชเนกขัมมจารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พระเทพสารเวที ปฏิบัติศาสนกิจ ในพระภารกิจของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระเทพสารเวที ปฏิบัติศาสนกิจ ในพระภารกิจของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๕๘

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดพระเชตุพน

กิจกรรมวันเข้าพรรษาวัดพระเชตุพน

พิธีตักบาตรดอกไม้และการอธิฐานเข้าพรรษาของพระสงฆ์วัดพระเชตุพน

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา