TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน

พิธีบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ

วันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

งานครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๔ พระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย)

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมสงฆ์ น. ๑๖ วัดรพระเชตุพน

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๙

กิจกรรมการแข่งขัน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี

พระเทพวีราภรณ์ 
(สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙,พธ.ด.)
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม