TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน

กำหนดการบำเบ็ญกุศลรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๑

งานบำเบ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

งานบำเบ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๑

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

งานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร - น้ำปานะ

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

๒๖ มีนาคม - ๙ เมษายน 2560

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2560

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2560