TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม วันมาฆบูชา

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 10-11-12 กุมภาพันธ์ 2560

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วัดพระเชตุพน มีพระเถระระดับ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ๒ รูป และตั้งพระราชาคณะชั้นสามัญอีก ๑ รูป มีดังนี้
๑. พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗) กุฏิคณะเหนือ น.๑
๒. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙) กุฏิคณะกลาง ก.๑๙
๓. พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโฐ ป.ธ.๔) กุฏิคณะกลาง ก.๗

วัดพระเชตุพน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยมีการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม ตักบาตรอาหารแห้ง เป็นต้น ตลอดวันที่ 4-6 ธันวาคมนี้

เนื่องในวาระ พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

โดย วัดพระเชตุพนปีนี้ ได้รับพระราชทาน โปรดเกล้า ฯ เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ถึง ๓ รูป ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ด้วยกัน อันได้แก่  พระวิเชียรธรรมคุณาธาร , พระสุธีธรรมานุวัตร และ พระครูฌานวิรัต

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนี้ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาส
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น.
ซึ่งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนี้ ในทุก ๆ วันพฤหัสบดี (ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต)
----------------
ในวันนี้
- คุณลักขณา รักธรรม และครอบครัว
- คณะศรัทธาจากลาดปลาเค้า-รามอินทรา
ร่วมเป็นเจ้าภาพ