TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผล กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2560

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2560

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม วันมาฆบูชา

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 10-11-12 กุมภาพันธ์ 2560

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วัดพระเชตุพน มีพระเถระระดับ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นราช ๒ รูป และตั้งพระราชาคณะชั้นสามัญอีก ๑ รูป มีดังนี้
๑. พระราชคุณาธาร (ถาวร ถาวโร ป.ธ.๗) กุฏิคณะเหนือ น.๑
๒. พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙) กุฏิคณะกลาง ก.๑๙
๓. พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ (ประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโฐ ป.ธ.๔) กุฏิคณะกลาง ก.๗

วัดพระเชตุพน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยมีการรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ทำวัตรสวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม ตักบาตรอาหารแห้ง เป็นต้น ตลอดวันที่ 4-6 ธันวาคมนี้

เนื่องในวาระ พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

โดย วัดพระเชตุพนปีนี้ ได้รับพระราชทาน โปรดเกล้า ฯ เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ถึง ๓ รูป ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ด้วยกัน อันได้แก่  พระวิเชียรธรรมคุณาธาร , พระสุธีธรรมานุวัตร และ พระครูฌานวิรัต