TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

รูปถ่ายผู้เข้ารับถ้วยพระราชทาน โล่ และเกียรติบัตร

เนื่องในกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีปฎิบัติธรรม

เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุลศล แด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๔-๕-๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรมลอยกระทง ๓ พระอารามหลวง

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีพุทธาภิเษก และอาบน้ำเพ็ญ วันลอยกระทง

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช

ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม