TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9

สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับพระภิกษุและสามเณรที่สามารถสอบบาลีได้ ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 แบ่งเป็น รอบแรก จำนวน 9 รูป และผู้สอบผ่านรายวิชา จำนวน 14 รูป/ท่าน รวมทั้งสิ้น 23 รูป/ท่าน

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ขอเชิญบวชเนกขัมมจารีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันมูลนิธีสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ หอประชุมสงฆ์ น.๑๖

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

โครงการบวชสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

วันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

วันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐